دوره django

دوره اموزشی django

تاریخ شروع دوره از دوشنبه ۲۰ ابان

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹

همراه با جذب همکار در پایان دوره


Syllabus:

۱

 • Intro to Python
 • Data Structures
 • Statements and Functions

۲

 • Django Architecture
 • MTV and MVC
 • Setup A django Project

۳

 • Starting our Project
 • Django ORM
 • Templates Overview

۴

 • Continue our Project
 • Admin Panel and Configurations
 • User Management

۵

 • Form Handling
 • Templates and Views

۶

 • Session and Cookies
 • Overview about DB
 • Adding Postgres to the project

۷

-Deploy

۸

 • Generic Views
 • Restful API Part #1

۹

 • Restful API Part #2
 • Best Practice

لینک ثبت نام مخصوص دانشجویان صنعتی اصفهان

لینک ثبت نام افراد عادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *